พระพุทธรูปประจำวันเกิด

 

สารบัญเรื่อง

๑. ประวัติการสร้างพระพุทธรูป

๒. มูลเหตุการจัดพระปางต่าง ๆ เข้าประจำวัน

๓. วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร

๔. วันจันทร์ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร

๕. วันอังคาร ปางไสยาสน์

๖.วันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร

๗. วันพุธ (กลางคืน) ปางป่าเลไลยก์

๘. วันพฤหัสบดี ปางสมาธิ

๙. วันศุกร์  ปางรำพึง

๑๐. วันเสาร์ (ปางนาคปรก)

๑๑. พระเกตุ ภูมิกลาง

๑๒. พระเกตุเก้า ปางลีลา

      บทความทางพระพุทธศาสนา