สารบัญภาพ

 

ภาพที่ ๑.     เหล่าทวยเทพเทวาต่างประชุม อัญเชิญเทพพระโพธิสัตว์ให้จุติลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ภาพที่ ๒.     ทรงรับคำเชิญแล้วจุติลงมาในพระครรภ์ของกษัตริย์ตระกูลศากยะ
ภาพที่ ๓.     พอประสูติจากพระครรภ์มารดา ณ ป่าลุมพินีวัน ก็ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าว
ภาพที่ ๔.     อสิตดาบสมาเยี่ยม เห็นพระกุมารประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ก็ถวายบังคม
ภาพที่ ๕.     พราหมณาจารย์รับพระลักษณะสมโภชพระกุมาร ถวายพระนามว่า พระสิทธัตถะ
ภาพที่ ๖.      ทรงบรรลุปฐมฌานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขณะประทับใต้ร่มหว้าในพิธีแรกนาขวัญ

ภาพที่ ๗.     ทรงประลองยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงดังสนั่นกระหึ่มเมือง
ภาพที่ ๘.      พระบิดาทรงอภิเษกสมรสพระสิทธัตถะกับพระนางพิมพายโสธรา
ภาพที่ ๙.      เสด็จประพาสสวน ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต
ภาพที่ ๑๐.     ทรงสนานน้ำในสระ ราชบุรุษไปทูลว่า พระนางพิมพาประสูติพระโอรสแล้ว


ภาพที่ ๑๑.      ทรงเปลื้องสังวาลประทานนางกีสาโคตมี ซึ่งสดุดีพระคุณขณะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท
ภาพที่ ๑๒.      ตื่นบรรทมกลางถึก เห็นสาวสนมกรมใน นอนระเกะระกะ ระอาพระทัยใคร่ผนวช
ภาพที่ ๑๓     เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา ซึ่งกำลังบรรทมหลับสนิทเป็นนิมิตอำลาผนวช
ภาพที่ ๑๔.      ทรงปลุกนายฉันนะให้ผูกม้ากัณฐกะ เพื่อประทับเป็นพาหนะเสด็จออกบรรพชา
ภาพที่ ๑๕.      พระยามารห้ามบรรพชา ว่าอีก ๗ วัน จะได้เสวยสมบัติบรมจักร แต่ไม่ทรงฟัง
ภาพที่ ๑๖.      ทรงตัดพระโมลี ถือเพศบรรพชา ณ ฝั่งอโนมา ฆฏิกาพรหม ถวายอัฐบริขาร
ภาพที่ ๑๗.      เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วก็โจษจันกันทั่วเมือง
ภาพที่ ๑๘.      พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า ทูลขอปฏิญาณว่า ถ้าตรัสรู้แล้วขอให้มาโปรดก่อน
ภาพที่ ๑๙.      เสด็จไปศึกษาลัทธิอฤาษีชีป่า กับอาฬารดาบส เห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้ ก็ทรงหลีกไป
ภาพที่ ๒๐.       เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมอันสงัดเงียบ ทรงพอพระทัยประทับบำเพ็ญเพียรที่นั่น

ภาพที่ ๒๑.      ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฏิบัติ พระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา
ภาพที่ ๒๒.      เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสีมาถวายข้าวมธุปายาส โดยสำคัญว่าเป็นเทวดา
ภาพที่ ๒๓.      ทรงลอยถาด ถาดจมลงไปกระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ พญานาคก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้
ภาพที่ ๒๔.      เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับหญ้าคาซึ่งพราหมณ์โสตถิยะถวายในระหว่างทาง
ภาพที่ ๒๕.      ทรงลาดหญ้าคา ประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพระยามารก็กรีฑาพลมาขับไล่
ภาพที่ ๒๖.      แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิดเป็นสมุทรธารา พระยามารก็พ่ายแพ้แก่พระบารมี
ภาพที่ ๒๗.      พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เทวดาฝ่ายฟ้อนร่อนรำถวายเป็นพุทธบูชา
ภาพที่ ๒๘.      เสด็จไปประทับโคนต้นไทร สามธิดามารมาประโลมล่อให้หลง ก็ไม่ทรงยินดี 
ภาพที่ ๒๙.      ย้ายไปประทับโคนไม้จิก ฝนตกพรำ พญานาคมาขดขนดปกพระกายกำบังฝน
ภาพที่ ๓๐.      ขณะประทับโคนไม้เกด ท้าวโลกบาลถวายบาตร เทวดาบอกสองพาณิชให้ไปเฝ้า


ภาพที่ ๓๑.      สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง แล้วทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก
ภาพที่ ๓๒.      กลับมาประทับโคนต้นไทร ท้อพระทัยในอันโปรดสัตว์ สหัมบดีพรหมต้องทูลวิงวอน
ภาพที่ ๓๓.      ทรงคำนึ่งถึงอุปนิสัยเวไนยสัตว์ เปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า จึงรับอาราธนา
ภาพที่ ๓๔.      เสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดปัญจวัคคีย์ พบอุปกาชีวกในระหว่างทาง
ภาพที่ ๓๕.      ถึงป่าอิสิปตนะ ปัญจวัคคีย์เห็นแต่ไกล นัดกันว่าจะไม่ต้อนรับ แต่แล้วก็กลับใจ
ภาพที่ ๓๖.      สำแดงปฐมเทศนาธัมมจักรกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม
ภาพที่ ๓๗.      ยสกุลบุตรหน่ายสมบัติ เดินสู่ป่าอิสิปตนะ พบพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด
ภาพที่ ๓๘.      เสด็จไปหาชฎิลอุรุเวลกัสสปขอพักในโรงไฟ ชฎิลบอกว่ามีนาคร้าย ก็ไม่ทรงฟัง
ภาพที่ ๓๙.     ทรงทรมานนาคราชร้าย ขดกายพญานาค ใส่บาตรให้ชฎิลดู ชฎิลก็ยังไม่เลื่อมใส
ภาพที่ ๔๐.      วันหนึ่งฝนตกหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับ ชฎิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา


ภาพที่ ๔๑.     พระอุรุเวลกัสสป ประกาศตนเป็นพุทธสาวกต่อหน้าพระเจ้าพิมพิสาร ณ สวนตาลหนุ่ม
ภาพที่ ๔๒.     พระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใส ทรงหลั่งน้ำถวายเวฬุวันเป็นปฐมสังฆาราม
ภาพที่ ๔๓.     ท้าวเธอทรงบำเพ็ยกุศลให้พระญาติที่เกิดเป็นเปรต เปรตทั้งหลายต่างโมทนารับส่วนบุญ
ภาพที่ ๔๔.     พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร อัครสาวกซ้าย-ขวา มาทูลขอบรรพชาเป็นเอหิภิกขุ
ภาพที่ ๔๕.     พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระอรหันต์สงฆ์ในวันเพ็ญมาฆบูชา
ภาพที่ ๔๖.       เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุ ไม่ถวายบังคม
ภาพที่ ๔๗.     ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะให้เห็น หมู่พระญาติก็สิ้นทิฐิมานะ ถวายบังคมพร้อมกัน
ภาพที่ ๔๘.     เสด็จทรงบาตรในเมืองพระนางพิมพาเห็น จึงชี้ให้พระราหุลดูตรัสว่านั่นคือบิดาของเจ้า
ภาพที่ ๔๙.     พระพุทธบิดาทราบข่าว ก็เสด็จมาตัดพ้อ ทูลขอให้เสด็จไปประทับเสวยในวัง
ภาพที่ ๕๐.     พระพิมพาพิลาปรำพันถึงพระพุทธองค์ เสด็จพุทธดำเนินไปโปรดถึงในปราสาท


ภาพที่ ๕๑.      พระนันทะรับบาตรส่งเสด็จ นางคู่วิวาห์ร้องสั่งให้รีบกลับ พอถึงวัดกลับชวนให้ผนวช
ภาพที่ ๕๒.      พระราหุลแสดงความรักซาบซึ้งในพระพุทธองค์ผู้เป็นบิดา จนลืมทูลขอราชสมบัติ
ภาพที่ ๕๓.      ทรงมองสมบัติพระนิพพานแก่พระราหุล โดยให้บรรพชาเป็นสมเณรองค์แรก
ภาพที่ ๕๔.      ทรงพาพระนันทะไปชมนางฟ้า พระนันทะใคร่จะได้เป็นชายา ทรงรับรองจะให้สมหวัง
ภาพที่ ๕๕.      พระเทวทัตสำแดงฤทธิ์ให้อชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใส เพื่อให้รับเป็นโยมอุปัฎฐาก
ภาพที่ ๕๖.      นายขมังธนู ซึ่งพระเทวทัตส่งไปฆ่าพระพุทธองค์ ปลงอาวุธฟังธรรม สำเร็จมรรคผล
ภาพที่ ๕๗.      พระเทวทัตได้สำนึกในความผิดของตน ใคร่ทูลขอขมา แต่ถูกธรณีสูบเสียก่อนเข้าเฝ้า
ภาพที่ ๕๘.      พระแม่น้ำทูลถวายผ้า โปรดให้ถวายอชิตภิกษุ ซึ่งต่อไปจะตรัสรู้เป็นพระศีรอาริย์
ภาพที่ ๕๙.      ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดากับฝ่ายพระมารดา ซึ่งแย่งกันทดน้ำเข้านา มิให้วิวาทกัน 
ภาพที่ ๖๐.      พระพุทธบิดาประชวร เสด็จไปโปรดกระทั่งสำเร็จอรหันต์แล้วนิพพาน


ภาพที่ ๖๑.      พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี นำนางกษัติรย์บริวารไปทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณี
ภาพที่ ๖๒.      ทรงสำแดงยมกปาฎิหาริย์ข่มพวกเดียรถีย์ที่ต้นมะม่วงคัณฑาพฤกษ์
ภาพที่ ๖๓.      แล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดา
ภาพที่ ๖๔.      ถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากดาวดึงส์โดยบันไดแก้ว บันไดทอง บันไดเงิน
ภาพที่ ๖๕.      ครั้นแล้วก็ทรงเปิดโลก บันดาลให้เทวดา มนุษย์และสัตว์นรกแลเห็นซึ่งกันและกัน
ภาพที่ ๖๖.      ครั้งหนึ่งเสด็จไปจำพรรษา ณ ป่าเลไลยก์ โดยมีช้างกับลิงเป็นพุทธอุปัฎฐาก
ภาพที่ ๖๗.      ถึงเพ็ญเดือน ๓ พรรษาที่ ๔๕ พระยามารเข้าเฝ้าทูลให้เสด็จปรินิพพาน ทรงรับอาราธนา
ภาพที่ ๖๘.      มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า ทรงปลงอายุสังขารแล้ว อีกสามเดือนจะนิพพาน
ภาพที่ ๖๙.     รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาตร เยื้องพระกายดูกรุงไพศาลีเป็นครั้งสุดท้าย
ภาพที่ ๗๐.      เช้าวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงเสวยมังสะสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนทะ นับเป็นปัจฉิมบิณฑบาตร


 

ภาพที่ ๗๑.     เสด็จไปกรุงกุสินารา ทรงกระหายน้ำ โปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวาย
ภาพที่ ๗๒.     ปุกสะบุตรแห่งมัลลกษัตริย์แวะเข้าเฝ้า ถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงสีทอง
ภาพที่ ๗๓.     เสด็จถึงกรุงกุสินารา โปรดให้พระอานนท์จัดที่บรรทมระหว่างไม้รังทั้งคู่
ภาพที่ ๗๔.     พระอานนท์ไปยืนเกาะสลักเพชรพระวิหารร้องไห้รำพันถึงพระพุทธองค์
ภาพที่ ๗๕.     ทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะปริพาชกให้สำเร็จมรรคผล นับเป็นปัจฉิมเวไนย
ภาพที่ ๗๖.      ทรงยกพระธรรมวินัยไตรปิฎกเป็นศาสดา ประทานปัจฉิมโอวาทแล้วปรินิพพาน
ภาพที่ ๗๗.     พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าวปรินิพพาน ซึ่งอาชีวกบอกแก่พระมหากัสสปก็ร้องไห้
ภาพที่ ๗๗.       พอพระมหากัสสปถวายบังคมบาทพระพุทธศพ เพลิงสวรรค์ก็บันดาลลุกโชติช่วง
ภาพที่ ๗๙.     โทณพราหมณ์ แบ่งสรรพระบรมธาตุแก่พราหมณ์และกษัตริย์ ๗ พระนคร
ภาพที่ ๘๐.     พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้